SARTR

Propisi i drugi Akti

Preuzmi ovdje:

USTAV KANTONA SARAJEVO

ZAKON O USTANOVAMA

ODLUKA O OSNIVANJU JU SARTR

ZAKON O POZORIŠNOJ DJELATNOSTI

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POZORIŠNOJ DJELATNOSTI

ZAKON O RADU

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST KULTURE U KS

UREDBA O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS

IZMJENE I DOPUNE UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU

PRAVILA JU SARTR

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI

PRAVILNIK O NAČINU PRODAJE I CIJENAMA ULAZNICA

PRAVILNIK O KORIŠTENJU SLUŽBENOG KOMBI VOZILA

PRAVILNIK O ANGAŽOVANJU SPOLJNJIH SARADNIKA

PRAVILNIK O KORIŠTENJU SREDSTAVA ZA REPREZENTACIJU I POKLONIMA

PRAVILNIK O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU

PRAVILNIK O NAPREDOVANJU UMJETNIKA U VIŠI STATUS

PRAVILNIK O SKLAPANJU SPORAZUMA O POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI

PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU

PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU

PRAVILNIK O KORIŠTENJU SLUŽBENIH TELEFONA

PRAVILNIK O POSTUPKU PRIJEMA PRIJAVA KORUPCIJE

PRAVILNIK O RADU

PRAVILNIK O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA

ODLUKA O KUĆNOM REDU

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA

PLAN INTEGRITETA JU SARAJEVSKI RATNI TEATAR SARTR

PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2023. GODINU JU SARAJEVSKI RATNI TEATAR SARTR

PRAVILNIK O VRSTAMA VLASTITIH JAVNIH PRIHODA JU SARTR

POSLOVNIK O RADU UMJETNIČKOG SAVJETA

II IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI JU „SARAJEVSKOG RATNOG TEATRA SARTR“

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

PRAVILNIK ZA JAVNE NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. godinu

PRAVILNIK O NAKNADI

1. IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2024.

RJEŠENJE

IZMJENA I DOPUNA KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST KULTURE KS

SARTR

Propisi i drugi Akti

Preuzmi ovdje:

USTAV KANTONA SARAJEVO

ZAKON O USTANOVAMA

ODLUKA O OSNIVANJU JU SARTR

ZAKON O POZORIŠNOJ DJELATNOSTI

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POZORIŠNOJ DJELATNOSTI

ZAKON O RADU

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST KULTURE U KS

UREDBA O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS

IZMJENE I DOPUNE UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU

PRAVILA JU SARTR

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI

PRAVILNIK O NAČINU PRODAJE I CIJENAMA ULAZNICA

PRAVILNIK O KORIŠTENJU SLUŽBENOG KOMBI VOZILA

PRAVILNIK O ANGAŽOVANJU SPOLJNJIH SARADNIKA

PRAVILNIK O KORIŠTENJU SREDSTAVA ZA REPREZENTACIJU I POKLONIMA

PRAVILNIK O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU

PRAVILNIK O NAPREDOVANJU UMJETNIKA U VIŠI STATUS

PRAVILNIK O SKLAPANJU SPORAZUMA O POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI

PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU

PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU

PRAVILNIK O KORIŠTENJU SLUŽBENIH TELEFONA

PRAVILNIK O POSTUPKU PRIJEMA PRIJAVA KORUPCIJE

PRAVILNIK O RADU

PRAVILNIK O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA

ODLUKA O KUĆNOM REDU

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA

PLAN INTEGRITETA JU SARAJEVSKI RATNI TEATAR SARTR

PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2023. GODINU JU SARAJEVSKI RATNI TEATAR SARTR

PRAVILNIK O VRSTAMA VLASTITIH JAVNIH PRIHODA JU SARTR

POSLOVNIK O RADU UMJETNIČKOG SAVJETA

II IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI JU „SARAJEVSKOG RATNOG TEATRA SARTR“

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

PRAVILNIK ZA JAVNE NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. godinu

PRAVILNIK O NAKNADI

1. IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2024.

RJEŠENJE

IZMJENA I DOPUNA KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST KULTURE KS