SARTR

Propisi i drugi Akti

Preuzmi ovdje:

USTAV KANTONA SARAJEVO

ZAKON O USTANOVAMA

ODLUKA O OSNIVANJU JU SARTR

ZAKON O POZORIŠNOJ DJELATNOSTI

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POZORIŠNOJ DJELATNOSTI

ZAKON O RADU

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST KULTURE U KS

UREDBA O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS

IZMJENE I DOPUNE UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU

PRAVILA JU SARTR

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

PRAVILNIK O NAKNADI

PRAVILNIK O NAČINU PRODAJE I CIJENAMA ULAZNICA

PRAVILNIK O KORIŠTENJU SLUŽBENOG KOMBI VOZILA

PRAVILNIK O KORIŠTENJU VLASTITIH PRIHODA

PRAVILNIK O ANGAŽOVANJU SPOLJNJIH SARADNIKA

PRAVILNIK O KORIŠTENJU SREDSTAVA ZA REPREZENTACIJU I POKLONIMA

PRAVILNIK O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU

PRAVILNIK O NAPREDOVANJU UMJETNIKA U VIŠI STATUS

PRAVILNIK O SKLAPANJU SPORAZUMA O POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI

PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU

 PLAN JAVNIH NABAVKI JU SARTR ZA 2023. GODINU

PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU

PRAVILNIK O KORIŠTENJU SLUŽBENIH TELEFONA

PRAVILNIK O POSTUPKU PRIJEMA PRIJAVA KORUPCIJE

PRAVILNIK O RADU

PRAVILNIK O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA

PRAVILNIK O POSTUPKU JAVNE NABAVKE ZA DODJELU UGOVORA MALE VRIJEDNOSTI

ODLUKA O KUĆNOM REDU

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAKNADI ZAPOSLENIKA ZA AUTORSKI RAD IZVAN OPISA SVOG RADNOG MJESTA KAO I IZVOĐAČKE POSLOVE

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA

PLAN INTEGRITETA JU SARAJEVSKI RATNI TEATAR SARTR

PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2023. GODINU JU SARAJEVSKI RATNI TEATAR SARTR

PRAVILNIK O VRSTAMA VLASTITIH JAVNIH PRIHODA JU SARTR