Predstava “Jedvanosimsoboakalomistobo” osvojila A?est nagrada na 15. MeA�unarodnom festivalu “Mostarska liska 2018”

U Narodnom pozoriA?tu Mostar u petak je dodjelom nagrada najboljima sveA?ano zavrA?en 15. MeA�unarodni festival komedije a�?Mostarska liska 2018a�?, koji se odrA?avao od 20. a�� 27. 04.

Organizator Festivala je Narodno pozoriA?te Mostar, a Festival je nakon sveA?ane dodjele nagrada zatvorio predsjednik struA?nog A?irija Zijah A. SokoloviA�. a�?TuA?an sam a i sretan A?to ovogodiA?nji Festival proglaA?avam zatvorenim. Hvala publici, jer da nije bilo vas, ne bi bilo ni nas ovdje. Vidimo se na 16. Festivalu komedije ‘Mostarska liska’a�?.

ODLUKE STRUA?NOG A?IRIJA

StruA?ni A?iri ove godine radio je u sastavu: Zijah A. SokoloviA�, glumac, reA?iser, pisac, profesor a�� predsjednik A?irija; A?lanovi NedA?ad BegoviA�, reA?iser, i Atilla Aksoj, muziA?ar, muziA?ki producent i multinstrumentalista.

StruA?ni A?iri je jednoglasno dodijelio sljedeA�e nagrade:

Velika liska, Grand Prix Festivala, nagrada za najbolju predstavu u cjelini, dodjeljuje se predstavi a�?Jedvanosimsoboakalomistoboa�? Sarajevskog ratnog teatra SARTR, Sarajevo, autora Nejre BabiA� i AleA?a Kurta, u reA?iji AleA?a Kurta, i saradnika: Dubravka ZrnA?iA� KulenoviA�, Damir Nevesinjac &Basheskia, Vedran HrustanoviA�, Melisa MusiA� AjkuniA�, Kemal Borovac, Mirela LambiA�, Maja SalkiA�, Ana Mia MiliA�, Alban Ukaj, Sead Pandur, Jasenko PaA?iA�, Adnan Kreso, Davor Sabo, SaA?a KrmpotiA� i Lejla A?auA?eviA�. Za predstavu koja je na krajnje fascinantan umjetniA?ki naA?in pomoA�u pozoriA?ta podigla svijest stvarnosti gledalaca na granice revolucije.

Velika liska/plaketa Ahmet ObradoviA� a�� nagrada za najbolju reA?iju dodjeljuje se AleA?u Kurtu za magiA?nu, kreativnu, lucidnu reA?iju koja agresivno a poetiA?no analizira vrijeme u kojem A?ivimo. Predstava a�?Jedvanosimsoboakalomistoboa�? u produkciji Sarajevskog ratnog teatra SARTR, Sarajevo, autora Nejre BabiA� i AleA?a Kurta.

Velika liska za najbolju glumicu Festivala dodjeljuje se Maji SalkiA� za kreativnu glumaA?ku individualnost u kolektivnoj igri ansambla predstave a�?Jedvanosimsoboakalomistoboa�? u produkciji Sarajevskog ratnog teatra SARTR, Sarajevo. Autori teksta Nejra BabiA� i AleA? Kurt, reA?ija AleA? Kurt.

Velika liska za najboljeg glumca Festivala dodjeljuje se Davoru Sabi za lucidne, kreativne a duhovite glumaA?ke trenutke u predstavi a�?Jedvanosimsoboakalomistoboa�? u produkciji Sarajevskog ratnog teatra SARTR, Sarajevo. Autori teksta Nejra BabiA� i AleA? Kurt, reA?ija AleA? Kurt.

Specijalna nagrada – Velika liska dodjeljuje se za informativnu, kreativnu i umjetniA?ku programsku knjiA?icu predstave a�?Jedvanosimsoboakalomistoboa�? u produkciji Sarajevskog ratnog teatra SARTR, Sarajevo, autora teksta Nejre BabiA� i AleA?a Kurta, u reA?iji AleA?a Kurta.

Specijalna nagrada – Velika liska dodjeljuje se Anti TomiA�u i Rajku GrliA�u za tekst predstave a�?Ustav Republike Hrvatskea�?, koji u svojoj dramskoj formi oslikava, analizira i kritikuje vrijeme u kojem A?ivimo. Produkcija SatiriA?ko kazaliA?te Kerempuh iz Zagreba, reA?ija Vinko BreA?an.

Specijalna nagrada – Velika liska dodjeljuje se Dragutinu Brozu za scenografiju predstave a�?Ustav Republike Hrvatskea�? u kojoj je dramski funkcionalno objedinio razliA?ite prostore i time podigao umjetniA?ku razinu predstave. Produkcija SatiriA?ko kazaliA?te Kerempuh iz Zagreba, autori teksta Ante TomiA� i Rajko GrliA�, reA?ija Vinko BreA?an.

A?IRI MEDIJA jednoglasno Veliku lisku a�� nagradu za najbolju predstavu dodjeljuje predstavi a�?Jedvanosimsoboakalomistoboa�? Sarajevskog ratnog teatra SARTR, Sarajevo, autora Nejre BabiA� i AleA?a Kurta, u reA?iji AleA?a Kurta, a�?zbog maestralne kolektivne igre, maA?tovitog rediteljskog koncepta i ukratko jer nas je predstava bliska ideji Mostarske liske ostavila bez dahaa�?. A?iri medija ove godine radio je u sastavu: Meliha SmajkiA�, novinarka Dnevnog avaza, predsjednica, A?lanice: Cvita KusiA�, novinarka/urednica Federalne novinske agencije FENA i Rosanda Zovko, novinarka u Redakciji za kulturu Federalne televizije.

NAJBOLJA PREDSTAVA PO ODLUCI PUBLIKE je a�?Mirna Bosnaa�? Kamernog teatra 55 iz Sarajeva, po tekstu Borisa LaliA�a, u reA?iji SaA?e PeA?evskog, s prosjeA?nom ocjenom 9,7. Publika je svaku veA?er ocjenjivala predstavu od 1 do 10. U A?iriju publike su Seada KuA?triA�, direktorica IV Osnovne A?kole Mostar, predsjednica, A?lanice: Nada DalipagiA�, odvjetnica i Edna Voloder, zamjenica predsjednika Unije studenata Univerziteta a�?DA?emal BijediA�a�? Mostar.

  1. MeA�unarodni festival komedije a�?Mostarska liskaa�? ove se godine odrA?avao pod sloganom a�?Energija osporavanja: ko se to tamo smije?a�?, u programu je bilo osam predstava a�� sedam u konkurenciji i posljednje veA?eri Festivala predstava u A?ast nagraA�enih, a selektor je bio teatrolog NedA?ad FejziA�.

StruA?ni A?iri je svake veA?eri nakon predstave dodjeljivao a�?Male liskea�? za najboljeg glumca/glumicu veA?eri, a dobitnici su Robert Pehar (a�?Predstava Hamleta u selu MrduA?a Donjaa�? HNK Mostar), SaA?a OruA?eviA� (a�?A�elava pjevaA?icaa�? Narodnog pozoriA?ta Mostar), Aleksandar StojkoviA� (a�?Sabirni centara�? Narodnog pozoriA?ta Republike Srpske i PozoriA?ta Prijedor), Gordana Boban, FeA�a A�tukan, Vanesa GloA�o i Davor GoluboviA� – ansambl predstave a�?Mirna Bosnaa�? Kamernog teatra 55 iz Sarajeva, Davor Sabo (a�?Jedvanosimsoboakalomistoboa�? Sarajevskog ratnog teatra SARTR, Sarajevo), Borko PeriA� (a�?Ustav Republike Hrvatskea�? SatiriA?kog kazaliA?ta Kerempuh, Zagreb), Milena PavloviA� (a�?Sirena i Viktorijaa�?, Ferzeng, Beograd). U A?ast nagraA�enih izvedena je predstava a�?Za umrijet od smijehaa�? Teatra Rugantino i KazaliA?ta Planet Art iz Zagreba.

ZajedniA?ka fotografija nagraA�enih, A?irija, organizatora