Na osnovu člana 43. stav 1. i 2. Zakona o pozorišnoj djelatnosti ( „Službene novine Kantona Sarajevo“,  broj 42/13 – Prečišćeni tekst  i 6/16 ), člana 22. stav (1) tačka b. Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“, broj 26/16 ), članova 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 19/21 i 10/22),  Odluke Vlade  Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti JU “Sarajevski ratni teatar –SARTR “ Sarajevo za popunu upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme do tri ( 3 ) godine (broj:02-04-20333-31/22 od 19.05.2022.godine) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (broj:04-36-01-O-JK/22 od 02.06.2022.godine) direktor  JU “Sarajevski ratni teatar – SARTR “ Sarajevo   objavljuje

 

JAVNI  KONKURS

za prijem u radni odnos na odredeno vrijeme do tri ( 3 ) godine

 

radno mjesto:

  • Glumac grupa III – 3 (tri) izvršioca;

 

U radni odnos na određeno vrijeme do tri ( 3 ) godine   na radno mjesto Glumac grupa III  może biti primljeno lice, koje pored opśtih uslova utvrdenih zakonom, ispunjava i sljedeće posebne uslove:

  1. a) VSS (VII) Akademija scenskih umjetnosti, Bakalaureat/Bachelor scenskih umjetnosti – gluma, prvi

ciklus sa ostvarenih 240 ECTS bodova, Filozofski fakultet odsjek gluma,

  1. b) Radno iskustvo u trajanju od jedne godine.

c)polaganje audicije kod prijema u radni odnos,

Opis poslova:

  1. a) Tumači uloga kojima se povjeravaju zadaci različite, uglavnom srednje i manje složenosti i

odgovornosti, ali čiji je doprinos od nesumnjive važnosti.

Posebni uslovi: koncentracija, koordinacija pokreta, dobar sluh, dobra dikcija, dobra fizička kondicija.

 

lznos osnovne neto plate za radno mjesto Glumac grupa III   iznosi 1.632,63 KM.

Mjesto rada: sjediśte poslodavca.

Radno vrijeme: radnik će poslove radnog mjesta  na koje je raspoređen obavljati u punom radnom vremenu u trajanju od 40 satI sedmično.

Radni odnos se zasniva na odredeno vrijeme do tri ( 3 ) godine , a na osnovu Odluke Vlade  Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti JU “Sarajevski ratni teatar –SARTR “ Sarajevo za popunu upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme do tri

( 3 ) godine (broj:02-04-20333-31/22 od 19.05.2022.godine).

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija ne starija od šest

mjeseci) .

-svojeručno potpisanu prijavu na javni konkurs sa kontakt podacima

-kraću biografiju  — CV

-diplomu o stečenoj stručnoj spremi

-izvod iz matične knjige rodenih

-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa)

– dokaz (potvrda ili uvjerenje) o posjedovanju traženog radnog iskustva nakon sticanja diplome

–  uvjerenje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ (samo za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju po nekom od posebnih propisa)

 

Prilikom izbora kandidata prednost će imati kandidati koji po posebnom Zakonu o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:45/12- Prečišćeni tekst, 26/14, 46/17, 18/19, 20/20 i 24/20 – Ispravka), Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama i Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/20) i Instrukcijama o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama i Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“,  broj: 38/20 i 28/21 – Izmjene i dopune) imaju prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (uvjerenjerješenje) koje prilažu uz prijavu na javni oglas, izdatu od nadležnog organa u skladu sa Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama i Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/20) kako slijedi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni

broj

Pripadnost branilačkoj

kategoriji

Naziv dokaza-dokumenta Organ koji ga izdaje
1. Član porodice šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca  a) Uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

b) Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

c) Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama za šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

a) i b) Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

c) Grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

2. Ratni vojni invalid Rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog  invalida Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu
3. Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja Rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje u obliku priznanja Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu
4. Demobilizirani branioci Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta
5. Dijete:

a)       Ratnog vojnog invalida

b)       Dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja

c)        Demobiliziranog branioca

a) Uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida

b) Rješenje o priznatom pravu na :

a)       Invalidninu

b)       Mjesečni novčani dodatak

c) Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama

a) i b) Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

 

c) Grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta.

6. Supruga ratnog vojnog invalida a) Uvjerenje o statusu supruge ratnog vojnog invalida

b) Rješenje o priznatom pravu na invalidninu

a) Općinska služba- Matični ured

b) Općinska služba za boračko invalidsku zaštitu

 

 

 

Kandidati mogu putem službene web stranice teatra pereuzeti listu oblasti za polaganje audicije.

 

 

Izabrani kandidat je dužan dosatviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca) prije zaključivanja ugovora o radu .

 

Prijave na javni konkurs  sa traženom dokumentacijom dostaviti putem poštanske službe preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti na adresu: Javna ustanova „Sarajevski ratni teatar – SARTR“, Sarajevo  – Komisija, ulica: Gabelina br. 16, sa naznakom: „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS-  GLUMAC GRUPA  III

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene na način zahtjevan oglasom, neće se uzimati u razmatranje.

 

Kontakt telefon osobe zadužene za dodatna obavještenja u vezi Javnog konkursa je: 033 664-070,  radnim danom u periodu od 08:30 do 11:00h.

 

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu: „Oslobođenje”, na  web stranici Ministarstva kulture i sporta Kantona  Sarajevo, web  stranici    Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” , web stranici  Javne ustanove “Sarajevski ratni teatar – SARTR“, Sarajevo  i na oglasnoj ploči teatra.

 

Javni konkurs  ostaje otvoren deset  (10) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobođenje.